Visie en werkwijze

Stilstaan bij wat u beweegt…

Visie

Mijn visie is dat mensen verder komen door zichzelf beter te leren begrijpen en naar dat zelfbegrip streef ik. Mensen leren zichzelf beter begrijpen door stil te staan bij zichzelf en hardop na te denken en te voelen wat er in hen omgaat. Ik stimuleer mensen om te ontdekken wat er in hen omgaat.  Door ervaring leren mensen snels en duurzaam. Daarom is ervaringsleren, learning by doing, de basis van mijn begeleiding.

Ik streef naar een zo respectvol mogelijke begeleiding. Dat houdt onder andere in dat de klant de doelen bepaalt. De klant (coachee, mediationpartij of cliënt) is een mens zoals de coach: met vragen en oplossingen, sterke en zwakke punten, mooie en minder fraaie kanten. Coachee en coach zijn daarom evenwaardig, maar niet gelijk. Tijdens de coaching wisselen de rollen steeds: de een leert van de ander en omgekeerd. Begeleiding (coaching, mediation) is vooral een zaak van vertrouwen. Ik doe er alles aan wat ik kan om het vertrouwen te bevorderen en waar te maken. Hoe meer vertrouwen er is tussen degene die zich laat begeleiden en de coach of mediator, des te groter is het positieve leereffect van coaching en des te duurzamer het resultaat. Coaching is daarmee in de eerste plaats een zaak van een optimale samenwerkingsrelatie.

Werkwijze

Na de voor beide gesprekspartners vrijblijvende kennismaking wordt er een contract gesloten (coaching- of mediationcontract) waarin duidelijk staat beschreven wat het doel is, hoe de begeleiding zal plaatsvinden, het tijdpad en de kosten. U als klant bent altijd vrij om de begeleiding beëindigen, waarbij u alleen de sessies betaalt die al hebben plaatsgevonden. Iedere stap is voor u als klant volkomen transparant. Er zijn geen verborgen kosten. Volkomen vertrouwelijkheid in alle fasen van de begeleiding en na afloop is het uitgangspunt.

Methoden en technieken spelen een ondergeschikte rol: de evenwaardige uitwisseling tussen coachee en coach, begeleidde en begeleider is de hoofdzaak. Hans Fibbe is getraind in een waaier aan methodieken, methodes en technieken en zal afhankelijk van uw persoon en behoefte daarvan gebruik maken.