Intervisie

Stilstaan bij wat u beweegt…

Intervisie

Intervisie is een gestructureerde methode om met een groep van vier tot acht personen te reflecteren over persoonlijke en groepsprocessen. Deze methodiek gaat uit van  ervaringsleren en houdt in dat er met en van elkaar wordt geleerd. Als leermethodiek is intervisie afkomstig uit de hulpverlening. Tegenwoordig wordt intervisie steeds vaker ook in het bedrijfsleven ingezet om leerprocessen te stimuleren, feedbackvaardigheden te vergroten en samenwerking in teams te bevorderen.

Een beginnende intervisiegroep werkt met een vaste methodiek totdat de groepsleden vertrouwd zijn met elkaar, met de methodiek en met de methode. Later kan, door van intervisiemethode te wisselen, het leren verder worden uitgebreid. Geheimhouding van hetgeen in de intervisie wordt besproken is van groot belang opdat de groepsleden vertrouwelijk met elkaar kunnen praten. De consequentie is dat er geen hiërarchische verhouding kan bestaan tussen de groepsleden.

In mensgerichte beroepen, zoals bijvoorbeeld het beroep van mediator, coach, psychotherapeut en maatschappelijk werker, is intervisie vanzelfsprekend en doorgaans verplicht. Tegenwoordig wordt ook in andere beroepsgroepen, zoals dat van medisch specialist, rechter en sales manager, dankbaar gebruikt gemaakt van de hoge leeropbrengst van intervisie.

Direct contact opnemen

Uw begeleider/facilitator/intervisiebegeleider is getraind in het hanteren van intervisiemethoden. De facilitator bewaakt de structuur en daarmee ook de veiligheid in de groep en functioneert als procesbegeleider. Dit betekent dat hij zich terughoudend zal opstellen ten aanzien van de inhoud van het besprokene.

Desgewenst kan een beginnende intervisiegroep na één seizoen van begeleide intervisie zichzelf verder begeleiden en kunnen de groepsleden bij toerbeurt de intervisie verzorgen. Structuur en veiligheid blijven daarbij van het grootste belang om te voorkomen dat de leeropbrengst afneemt. Na een aantal jaren kan het goed zijn om de groep te verversen.

Direct contact opnemen